Gravgårdar och fastigheter

Rätt till en grav överlåts i samband med ett dödsfall. Gravrätten överlåts samtidigt till en av den avlidnes anhöriga, som därmed blir innehavare av gravrätten. Enligt lag ska varje grav ha en levande person som innehavare. Senast ett år efter ett dödsfall ska de anhöriga meddela pastorskansliet vem som ska vara innehavare. Anmälan om gravrättsinnehavare kan göras med blanketten längst ner på sidan och lämnas ifylld till pastorskansliet.

Gravrätten överlåts för 50 år. Giltighetstiden upphör tidigast då det från den sista gravsättningen har förflutit 15 år (se Hälsoskyddsförordning 16.12.1994/1280). Innehavaren kan förlänga giltighetstiden för gravrätten 25 år framåt, om det inte medför olägenhet för en ändamålsenlig organisering eller skötsel av gravplatsen. Den som innehar en gravrätt kan återlämna denna rätt endast till församlingen.

Den som innehar en gravrätt företräder dem som får gravsättas i graven och har ansvar över att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick, så som föreskrivs i Begravningslagen, 5 kap. och Kyrkolagen 17 kap. Ibland saknas information innehavare som eventuellt inte lever längre. För att få korrekt information ber vi om er hjälp. På de gravar där det är oklart kring t.ex. innehavare har vi placerat en skylt med texten "Ta kontakt med Pastorskansliet tel. 34042".

Vid ärenden angående gravrätt eller gravskötsel kontakta pastorskansliet, tel. 018-34042. Har du ärende angående församlingens gravgårdar vänd dig till vik. församlingsmästaren tel. 04575483281 eller gällande fastigheter till ekonomichef Tore Sjöblom tel. 34597.