KUNGÖRELSE

LEMLAND-LUMPARLANDS församling kungör på nytt nedannämnda enskilda och familjegravar på Lemlands och Lumparlands begravningsplatser på grund av att skötseln har försummats. Kyrkorådet ålägger med stöd av kyrkolagen 17 kap. 5 § gravrättsinnehavaren av envar grav att iståndsätta graven inom ett år räknat från nedannämnda datum, med risk för att gravrätten annars kan förklaras förverkad.

Delgivning av detta ärende har även skett genom att vederbörande gravar har märkts ut med gul skylt. Rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Förfrågningar: Församlingsmästare Julia Norlander tel. 0407685762 eller Pastorskansliet tel. 34042 eller skriv till e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Kyrkorådet i Lemland-Lumparlands församling den 1 juni 2017

Besiktningslistan över gravarna på LEMLANDS begravningsplats finns här.

Besiktningslistan över gravarna på LUMPARLANDS begravningsplats finns här.